Varför Lutherdagar?

Skatten och arvet

Vi har en skatt som är oförgänglig och tidlös. Denna skatt är Guds levande ord, och om denna skatt säger Skriften att Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. (Matt 24:35, Mark 13:31, Luk 21:33). Vi är arvingar till det eviga livet genom den nåd vi äger i Jesus Kristus och hans rättfärdighet. Detta arv hade på Luthers tid sedan lång tid skymts och legat dolt under människomeningar och falsk lära och så hade man mist skatten. Reformationsverket innebar en återupptäckt och återgång till Guds ords lära i alla stycken – till Ordet allena, Kristus allena, tron allena. Det handlade i grund och botten om vår rättfärdiggörelse inför Gud.

I våra dagar står vi återigen i en sådan situation att arvet skyms bakom alla falska uppfattningar och människomeningar. En hjälp till att inte förlora skatten och arvet har vi genom att beakta reformationsverket på 1500-talet och att också för vår tid lyfta fram de eviga sanningar som Luther m.fl. återupptäckte.

Återupptäckten

I det mörker som under medeltiden låg över den romersk-katolska kyrkan sände Gud ett redskap, Martin Luther. Länge hade han brottats med frågan hur han skulle finna en nådig Gud. Svaret fick han när han läste Rom 1:16, 17: Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. Han fick upp ögonen för vad Guds rättfärdighet eller rättfärdigheten från Gud innebär. Tidigare hade han på olika sätt försökt att med egna gärningar och ansträngningar blidka Gud. Han trodde att han skulle kunna prestera en rättfärdighet som skulle hålla inför Gud. Men han misslyckades totalt. Istället blev det, som han senare skrev i en psalm, att Min synd mig till förtvivlan drev, Mitt samvets dom orygglig blev, och helvetet stod öppet. Då grep Gud in och visade Luther på vad som stod skrivet, att Guds rättfärdighet är en gåva som ges människan och som vi får ta emot helt gratis genom tron. Luther fröjdade sig över detta och avslutar därför sin psalm: Ty vare pris i evighet Och lov förutan ände Guds eviga barmhärtighet, Som oss den hjälpen sände Och nederslog i Kristi död Synd, helvete och dödens nöd. Vem kan oss nu fördärva?

Denna återupptäckt av evangelium blev den tändande gnistan till den lutherska reformationen. Det var också detta som sedan drev reformationsverket vidare, ja, återupptäckten av evangelium var kärnan i hela reformationsverket. 

Gäller än idag

Denna upptäckt har den allra största betydelse även för oss idag. Evangeliets frälsande kraft är tidlös och oberoende av om människan lever på 1500-talet eller nu på 2000-talet.

Det är ingen självklarhet att det evangelium Luther återupptäckte blir bevarat. Reformationsverket har ofta varit hotat och vi ser det inte minst i den förödelse det senaste dryga århundradets bibelkritik åstadkommit. Falsk lära har kommit in och bryter ner de lutherska kyrkorna inifrån. T.o.m. den romersk-katolska kyrkan, som Luther och de andra reformatorerna såg som antikrists kyrka, lockar idag många inom de lutherska och de andra kyrkorna som utgått från reformationen. Vi har därför stor anledning att för varje generation lyfta fram arvet från reformationen, ett arv som annars går förlorat. Vi ska hålla i minnet att detta arv handlar om hur vi ska finna en nådig Gud. Det var detta som drev Luther i hans iver och arbete. Med samma iver bör vi söka bevara detta arv och föra det vidare.

Lärare och mentor

Vi ska inte lyfta fram Luther som person och göra honom ofelbar, men vi ska använda honom som lärare, mentor och handledare då vi vill lyfta fram Skriftens undervisning. Vi är övertygade om att de reformatoriska skrifterna som författats av Luther såväl som hela Konkordieboken läromässigt är lika viktiga och aktuella än idag. De yttre omständigheterna som rådde på Luthers tid skiljer sig från våra, men då det gäller den andliga kampen så var det samma kamp för Luther som det är för oss. Frågan hur en människa blir salig och svaret på den har samma dignitet då som nu. Att bevara det lutherska arvet, inte bara som ett namn på en kyrka eller församling utan i lära och förkunnelse, är av största vikt för oss själva, för våra barn, barnbarn och kommande släktled.

Lutherdagar

Ett led i att lyfta fram och bevara det lutherska och reformatoriska arvet är att anordna separata Lutherdagar, som nu anordnas för andra året i följd.

Vi vill med dessa dagar lyfta fram reformationens frimodiga kamp och befriande budskap om Honom, som ”för mig sitt liv, sitt dyra blod Han ville icke spara”. Vi vill lyfta fram Luthers och reformationens kamp för att finna svaret på frågan hur vi ska finna en nådig Gud. Man fann den rättfärdighet som håller inför Gud i evangelium. Där uppenbaras en rättfärdighet - inte någon som vi själva kan åstadkomma - utan en Guds rättfärdighet, uppenbarad från himlen, där Gud av oförskylld nåd i Kristus Jesus rättfärdiggör syndare. (Rom. Kap. 1-3.)

Det föreligger ett stort behov av reformation i vårt land, och i hela Norden, där det andliga mörkret sänker sig allt djupare. Vi önskar att dessa dagar ska påminna oss om Guds stora nåd som kommer oss till del i Ordet och sakramenten och påminna oss om det gudomliga Ordets auktoritet som står över allt mänskligt. Detta eftersom vi i oss själva är helt förtappade, men i Kristus benådade och saliga. Vi är samtidigt rättfärdiga och syndare – simul justus et peccator. Vår rättfärdighet äger vi i Kristus. Och eftersom Gud är nöjd med vad Kristus har gjort i vårt ställe, får vi också vara nöjda med det. Kristus tog vår synd och vi fick hans rättfärdighet. Detta är det saliga bytet på vilket hela vår salighet hänger. Må vi inte förlora denna skatt!

500-årsjubileet 2017

År 2017 planeras runt om i världen 500-årsminnet av reformationen, som tog sin början då Martin Luther spikade upp de 95 teserna på slottskyrkans port i Wittenberg. Om Gud vill och vi får leva är vår avsikt att fram till 500-årsjubileet årligen ordna dessa Lutherdagar för att studera, aktualisera och föreläsa om arvet från reformationen – ett arv som vi är förpliktigade att överlämna till kommande generationer.

Vi vill också genom översättning och utgivning av luthersk/reformatorisk litteratur göra reformationsverket mer tillgängligt. Det gäller både nyöversättning och revidering av tidigare utgiven litteratur.

Allt detta kräver både arbetsinsatser och ekonomiska resurser. Inför första årets Lutherdagar bildades en kommitté som hade till uppgift att driva dessa dagar. Till detta år har en förening bildats för att anordna dessa dagar.

Vi lägger allt i Herrens händer!

För föreningen Lutherdagar
Bertil Waldemarson